ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een combinatie van aanvaardings- en mindfulness technieken. Acceptance staat voor aanvaarding van dat wat er innerlijk is, dus ook de aanvaarding van 'ongewenste' gevoelens en gedachten. Commitment verwijst naar het zich verbinden aan de individuele doelen en waarden, en de gedragsverandering die daarvoor nodig is.

ACT helpt ook mensen zonder specifieke klachten om hun gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten, om meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt en meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je nog wilt bereiken en hoe daar naar op weg te gaan.

Cliëntcentered therapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie gaan we ervan uit dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, met zijn eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. De cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf. Het doel van therapie is de cliënt te helpen zicht te krijgen op de belemmeringen die tot dan toe een bevredigende oplossing in de weg lijken te staan.

De therapeut probeert deze belemmeringen zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen, leeft zich in en spiegelt deze aan de cliënt terug. Hij brengt hiermee een proces van zelfexploratie, zelfaanvaarding en zelfconfrontatie op gang. Uiteindelijk streeft de cliëntgerichte therapeut naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met de cliënt. Hij zal op een respectvolle, congruente en empathische wijze met de cliënt omgaan, waardoor het proces van zelfexploratie bij de cliënt optimaal kan verlopen. 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte therapievorm. Er bestaan veel protocollen met deze behandelwijze. Voor onzekerheid, angstklachten, somberheidsklachten, boosheidsklachten, maar ook dwanggedrag, eetgedrag, en verslavingsgedrag is deze behandelwijze een uitkomst. Ook vormt cognitieve gedragstherapie een belangrijke ondersteuning bij slapeloosheid, hoofdpijn en andere lichamelijke klachten. Onze praktijk is sterk gericht op deze behandelwijze. Er zijn verschillende psychologen opgeleid tot cognitief gedragstherapeut die hebben voldaan aan de opleidingseisen van de vereniging van cognitieve gedragstherapie (VGCt).

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op iemands gemoedstoestand. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

De nadruk ligt op anders leren denken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Combinatie

Cognitieve gedragstherapie combineert het een met het ander; zowel anders leren denken als anders leren doen.  Eerst vindt er een analyse plaats van de factoren in gedrag en gedachten die de klachten beïnvloeden. De behandeling bestaat uit huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt in anders leren denken en doen.

Meer weten?

Voor meer informatie zie de website van de vereniging van cognitieve gedragstherapie: VGCT

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een traumaverwerkingsmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR wordt ook toegepast op situaties uit het verleden die nog invloed hebben op de huidige klachten.

In onze praktijk zijn verschillende psychologen in deze methode gespecialiseerd. Zij zijn aangesloten bij de vereniging EMDR Nederland (onderdeel van EMDR Europe) en hebben de hoogst beschikbare scholingsgraad bereikt: het practitionerschap (EMDR practitioner Europe). Daarnaast nemen zij deel in de special interst group (SIG) van de vereninging op het gebied van de SIG hoofdpijn en migraine en SIG eetproblemen.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is het effectief verwerken van een gebeurtenis door middel van een zeer nauwkeurige procedure. In herinnering terug naar de gebeurtenis, samen met een sterke afleiding in het hier en nu door oogbewegingen of klikjes zorgt voor een snelle en effectieve verwerking. In gemiddeld drie sessies van anderhalf uur wordt een enkel trauma door middel van EMDR  opgelost. Vaak verandert er al snel iets in de beleving van de nare herinnering. Uiteindelijk wordt de gebeurtenis verwerkt en zullen de klachten verdwijnen.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over EMDR vindt u in de folder PDF EMDR en op de website www.EMDR.nl

Hechtingstherapie

Hechtingstherapie is een vorm van psychotherapie. Twee psychotherapeuten in onze praktijk zijn hierin uitgebreid geschoold. Bij hechtingsproblemen onderscheiden we twee groepen : hechtingsverstoordheid en relationele verstoordheid.

Bij hechtingsverstoordheid is er geen ervaring met een hechtingsrelatie. Vanaf de geboorte is sprake van wisselende opvoedingssituaties, zodat er geen zekerheid en houvast is geweest in de ervaring van een beschikbare volwassene. Bij relationele gestoordheid is er wel ervaring met een hechtingsrelatie. Die relatie is echter onvoldoende afgestemd geweest op de behoeften van het kind en/of verbroken, waardoor teleurstelling in de hechting is ontstaan.

Bij hechtingsverstoordheid zien we gedrag zoals het niet beklijven van  regels en weinig zorg voor de omgeving en voor relaties. Dit uit zich in onverschilligheid naar mensen, inwisselbaarheid van relaties (zowel intiem als vriendschappelijk), negatieve aandacht vragen in houding, provocerende kleding, piercings, tatoeages en grensoverschrijdend gedrag.

Bij relationele verstoordheid wordt in relaties nabijheid tegelijkertijd gewenst én geweerd. Dat leidt tot een innerlijk conflict en heeft eenzaamheid, depressiviteit, passiviteit en angst tot gevolg. Hier kan met name aanklampgedrag uit voortkomen, wat tot een verstoorde relatie kan leiden.

Er worden drie behandelwijzen aangeboden : Differentiatietherapie;  Fasetherapie en Basistherapie.

  • Differentiatietherapie is voor hechtingsverstoorde kinderen en richt zich op het leren onderscheiden van alle vormen van ervaringen (zintuiglijk, ruimtelijk, gevoelens en relaties).
  • Fasetherapie is voor relationeel verstoorde kinderen en jongeren. Hierin staat het opnieuw ervaren van verschillende vormen van nabijheid centraal.
  • Basistherapie is voor relationeel verstoorde volwassenen en richt zich, in tegenstelling tot de andere twee behandelingen, niet op het ervaren van wat gemist is maar op de gevolgen van gehechtheidsproblemen. Doel is het aankunnen van intimiteit zoals die in een partnerrelatie en in vriendschapsrelaties voorkomt, het verwerken van trauma’s en het opbouwen van een positief zelfbeeld. 

Mindfulness

Met mindfulness (MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy) concentreren we ons op het huidige moment, op het nu. Mindfulness leert je rust en helderheid te zoeken in jezelf. Door bewust met je aandacht om te gaan en telkens terug te schakelen naar het hier en nu, neem je afstand van spinsels en onrust in je hoofd. Je leert bewuste keuzes te maken, in plaats van automatisch en impulsief te reageren. 

Bij onze mindfulnesstrainingen leer je de aandacht te focussen, te mediteren en tijd te nemen voor jezelf. Ook na een individueel begeleidingstraject kan deze groepstraining, als aanvulling, blijvend profijt opleveren.

In totaal vinden er acht bijeenkomsten plaats.

Meer weten?

Meer informatie over Mindfulness vindt je in de folder PDF Mindfulness MBCT

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarbij de gewenste situatie van de cliënt het uitgangspunt vormt. De therapeut werkt met vragen die gericht zijn op dat wat de persoon al binnen zijn vermogen beschikbaar heeft en de cliënt wordt in zijn eigen kracht gestimuleerd.

In oplossingsgerichte therapie ligt de focus op het heden en de toekomst. Niet de klacht, maar juist wat de cliënt al goed doet, staat centraal. Hierbij wordt ingezet op snelle resultaten. Dit is goed voor het moreel van de cliënt, die op deze manier geprikkeld wordt om gemotiveerd en ondernemend te blijven.

Relatie- en Systeemtherapie

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die tot doel hebben relationele problemen tussen partners op te lossen. Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in kaart; daarna volgen therapiesessies. Hieruit kunnen nieuwe omgangspatronen en betere communicatie ontstaan, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.

Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde proefscheiding aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen. Vooral in ons team voor volwassenen voorzien enkele zeer ervaren psychologen in partner-relatietherapie. 

Systeemtherapie

Evenals gezinstherapie wordt relatietherapie tegenwoordig vaak aangeduid als systeemtherapie. In deze therapie wordt gekeken welk sociaal systeem - gezin, vriendenkring of werk- verband houdt met de relatieproblemen en wordt zo mogelijk in de therapie betrokken. Vooral in het kinder- en jeugdteam voorzien zeer ervaren psychologen in gezins- of systeemtherapie.

Schematherapie

Iedereen heeft vanaf zijn jeugd ideeën (schema’s) over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkeld, die je leren om als volwassene met alle mogelijke situaties om te gaan. Maar als je in je jeugd weinig of geen steun en aanwijzingen hebt gekregen en je je daardoor belangrijke processen niet eigen hebt gemaakt, dan kun je daar in je latere leven last van krijgen. Er kunnen dan negatieve gedachten- en gedragspatronen ontstaan.
De therapeut helpt je bij het aanleren van vaardigheden die je in je jeugd niet hebt geleerd, en leert je te vertrouwen op anderen en jezelf. De aanpak is gebaseerd op ervaringsgerichte-, cognitieve- en gedragstechnieken, door anders naar dingen te kijken en negatieve emoties, gevoelens en gedachten om te buigen naar een positieve gedragsverandering.